سیارات منظومه شمسی

 

سیارات منظومه شمسی

کره خورشید با 9 دستگاه سیاره آن بانظمام اقمارشان جمعاً دستگاه منظومه شمسی را تشکیل میدهند. عمر نعلی منظومه شمسی را بالغ بر 12 میلیارد سال تخمین زده اند . دستگاه منظومه شمسی باستثناء چند کره و قمر همگی در روی صفحه دایرة البروج در یک جهت در حال گردش میباشند. سیاراتیکه در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار دارند به نام سیارات داخلی و بقیه را سیارات خارجی لقب نهاده اند.

چون فاصله بین کره مریخ و مشتری از حد معمول کرات دیگر بیشتر است از اینرو حدس میزنند که کره ای بنام آستروئید قبلاً درین ناحیه وجود داشته و فعلاً متلاشی شده است و آثار آن در همین منطقه مشاهده میگردد. سیاراتیکه نزدیک بخورشید میباشند کوچکتر و گرمتر بوده و گردش آنها بدور خورشید کوتاه تر میباشد .

حرکت کرات منظومه شمسی و اقمارشان معمولاً از طرف مغرب بطرف مشرق انجام میگیرد.

فرضیه تکوینی لاپلاس : لاپلاس معتقد است در آغاز توده گاز عظیمی مانند سحابیها در حال گردش از طرف غرب به طرف شرق بوده است. بطوریکه پس از سرد شدن کلیه ملکولهای جرم آن به سمت مرکز متراکم گشته و تولید فشار نموده است. سپس فشار حاصله باعث ازدیاد حرارت و کاهش حجم آن گردیده و بعد از ملیونها سال که حالت انقباض باتمام رسیده آن ستاره اولیه را بنام خورشید بزرگ تنظیم نموده است .

در حالیکه خورشید بزرگ در حول محورش در حال گردش بوده بعلت نیروی گریز از مرکز در ناحیه استوایش که بیشتر از سایر نقاطش می باشد توده های عظیمی باطراف آن پرتاب کرده و بدین وسیله سیارات امروزی را بوجود آورده و خود سیارات بنوبه خویش تکه هائی از خود جدا و پرتاب نموده و اقمار سیارات را بدین صورت بوجود آورده اند.

قطر سیارات و زوایه محور آنها و وزن مخصوصشان و همچنین میزان درخشندگی و درجه حرارت و مغناطیس و سرعت و حرکت کلیه آنها متفاوت بوده و نیرویهای جاذبه عظیم بین سیاره ای را تشکیل داده اند. این نیروها برروی کرده زمین اعم از جمادات و نباتات و حیوانات لاثر کرده و نیروی طالع را در ذهن انسانها بشکل  های گوناگون بوجود آورده است .

برای شناخت هر چه بیشتر این نیروهای عظیم جاذبه ای لازمست که تک تک سیارات را بطور بسیار دقیق و کامل تحت بررسی و شناسائی قرار داده . تا بتوانیم بسهولت اثرات ناشی از آنها را درک نمائیم.

سیارات 9 گانه منظومه شمسی بشرح زیر می باشند :

  • 1- عطارد (تیر). زهره ( ناهید). 3- ارض (زمین) . 4- مریخ(بهرام). 5- مشتری (برجیس). 6- زحل (کیوان). 7- اورانوس. 8- نپتون . 9- پلوتو(پلوتون) .

چگونگی تکوین سیارات منظومه شمسی

ابتدا ذرات و عناصر شیمیائی فضا بدور همدیگر جمع شده و تشکیل گروه میدهندسپس این گروهها بنوبه خود دور یکدیگر تجمع کرده و کم کم متراکم می شوند تا سیارات امروزی تشکیل گردند.

       عطارد

اولین سیارده منظومه شمسی کره عطارد است. این سیاره در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار گرفته و هماتنطوریکه روی کره ماه همیشه بطرف زمین است فکر میکردند روی کره عطارد همیشه بطرف خورشید می باشد. حجم عطارد باندازه 054/0 برابر حجم زمین نسبت وزن مخصوص آن بزمین برابر 1/41 و فاصله آن تا خورشید معادل 378/0 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بقطر زمین معادل با 391/0 و کشیدگی مدارش از کلیه سیارات دیگر بیشتر است. مدت دوره انتقالی آن برابر با 88 روز و مدت حرکت وضعی آنهم معادل با 6/58 روز ولی مدت اقتران آن برابر 115 روز می باشد.(تقارن به تقارن) . در سال 1880 کاشف عطارد خیال میکرد همیشه یکطرف آن بشمت خورشید است. ولی در سال 1965 با تابیدن امواج رادار بسطح آن معلوم شد عطارد هم دارای حرکت وضعی و شبانه روزیست .

حداکثر درجه حرارت عطارد 400 درجه سانتی گراد بوده و میزان درخشندگی آن معادل 9/1 – قدر اختری و دارای قطر ظاهری برابر با 5/6 ثانیه در بعد اوسط می باشد (فاصله متوسط). چون این سیاره بخورشید نزدیک تر است لذا گرمای آن 7 برابر شدیدتر از گرمای زمین بوده ولی برودت پشت آن به 250 – درجه سانتی می رسد.

رنگ عطارد قرمز فام بوده و میتوان آنرا بعد از غروب آفتاب در سمت مغرب و یا قبل از طلوع خورشید ذر سمت مشرق براحتی مشاهده نمود. از اینرو قدما عطارد را دو ستاره صبگاهی و شامگاهی می پنداشتند زیرا حداکثر زاویه بعد عطارد تا خورشید 29 درجه بوده و چون فاصله اش تا خورشید کم است از اینرو اطلاعات زیادی از جو آن بدست نیامده است. این سیاره دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین خرداد و شهریور ماه می باشد.

....ادامه دارد

زهره

دومین سیاره منظومه شمسی کره  زهره می باشد . این سیاره در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار گرفته و حجم آن باندازه 90/0 برابر حجم زمین و نسبت  وزن مخصوص آن بزمین برابر با 91/0 و فاصله آن تا خورشید معادل با 72/0 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بقطر زمین معادل با 971/0 می باشد . زهره بعد از ماه نزدیک ترین کره بزمین است. مدت دوره انتقالی آن برابر با 225 روز و مدت حرکت وضعی آن معادل با 243 روز ولی مدت اقتران آن برابر با 584 روز می باشد.

حداکثر درجه حرارت زهره برابر با 350 درجه سانتی گراد و میزان درخشندگی آن برابر با 4/4 قدراختری و دارای قطر ظاهری معادل 6 تا 60 ثانیه در بعد اوسط می باشد. چون این سیاره  به خورشید نزدیک است لذا شدت گرمای آن 2 برابر شدیدتر از گرمای زمین می باشد. زهره دارای رنگ بسیار درخشان و آبی فام بوده و در حالت تربیع می توان آنرا حتی هنگام ظهر با چشم غیر مسلح مشاهده نمود. حداکثر زاویه بعد زهره تا خورشید 48 درجه بوده و چون مدت زمان شبانه روز آن خیلی ریاد می باشد از اینرو اختلاف درجه حرارت شبانه روز در فصول مختلفه سال زیاد است. وقتی زهره از حالت محاق بیروه می آید به سختی می توان دو نوک هلالش را مشاهده نمود زیرا جو ضخیمی از گاز کربنیک دور آنرا احاطه کرده که ضخامت این جو در حدودو 65 کیلومتر می باشد.

زهره را می توان از طلوع خورشید در مشرق و یا بعد از غروب آفتاب در مغرب براحتی مشاهده نمود از اینرو قدما زهره را نیز مانند عطارد دو ستاره صبحگاهی و شامگاهی می پنداشتند. این سیاره دارای تاثیر ات زیادی در روی ذهن متولدین اردیبهشت و مهر و دی ماه می باشد.

ادامه دارد....

زمین

سومین سیاره منظومه شمسی کره زمین است. این کره دارای یک قمر بوده و فاصله زمین تا خورشید معدل با 892،597،149 کیلومتر و قطر متوسط آن برابر با 732، 12 کیلومتر و همچنین شعاع متوسط آن 6366 کیلومتر و حداکثر درجه حرارت ان معادل با 60 درجه سانتی گراد و وزن مخصوص متوسط آن برابر با 52/5 می باشد . شرح کره زمین در فصل 2 بطور کامل ذکر گردیده است .

ادامه دارد ...

مریخ

چهارمین سیاره منظومه شمسی کره مریخ است . رنگ مریخ نارنجی بوده و با چشم غیر مسلح دیده می شود چون جو ضخیمی دور آنرا فرا گرفته لذا اَهلِّه اش بسیار ضعیف بنظر می رسد.

حجم آن باندازه 157/0 برابر حجم زمین و نسبت وزن زمین مخصوص آن بزمین برابر با 75/0 و فاصله آن تا خورشید معادل 52/1 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بزمین معادل با 53/0 می باشد. مدت دوره اتقالی مریخ برابر 9/1 سال و مدت حرکت وضعی آن معادل با 24 ساعت و 37 دقیقه و مدت اقتران آن برابر با 780 روز می باشد.

حداکثر درجه حرارت در استوای آن برابر با 25 درجه سانتی گراد ولی در نواحی قطبی معادل با 100- درجه سامنی گراد می باشد. میزان درخشندگی مریخ برابر با 8/2- قدر اختری و دارای قطر ظاهری 4 تا 27 ثانیه در بعد اوسط می باشد. در سطح مریخ خطوط مستقیمی مانند کانالهای آبیاری که گویا برای انتقال آب احداث گردیده اند بنظر می رسد.

قطبین مریخ دارای فرورفتگی بوده و چون آثار دستی در آن مشاهده گردیده چنین تصور می شود که این کره هم مانند زمین مسکون باشد. مریخ دارای 2 ماه است . فاصله این دو ماه معادل 77/2 و 7 برابر شعاع مریخ بوده که اولی در مدت 7 ساعت و 40 دقیقه و دومی در ظرف 30 ساعت و 14 دقیقه یکبار بدور مریخ گردش می نماید . چون مدت دوران ماه اول معادل 3/1 مدت حرکت وضعی خود مریخ می باشد لذا اگر مریخ مسکون باشد چنین بنظر میرسد که آن ماه از سمت مغرب طلوع کرده و در ناحیه مشرق غروب می نماید.

زاویه محور مریخ معادل با 25 درجه و 2 دقیقه است . این سیاره دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین فروردین ماه می باشد.

ادامه دارد ...

مشتری

پنجمین  سیاره منظومه شمسی کره مشتری است. این کره از نظر عظمت و بزرگی در مقام اول قرار گرفته و بخوبی در آسمان می درخشد . حجم آن باندازه 1300 برابر حجم زمین و نسبت وزن مخصوص آن بزمین برابر با 25/0 و فاصله آن تا خورشید معادل با 2/5 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بزمین معادل 191/11 میباشد مدت دوره انتقالی مشتری 9/11 سال و مدت حرکت وضعی آن برابر با 9 ساعت و 35 دقیقه و مدت اقتران آن برابر با 399 روز می باشد . درجه حرارت مشتری 140- درجه سانتی گراد و میزان درخشندگی آن برابر با 5/2- قدر اختری و دارای قطر ظاهری 6/37 ثانیه در بعد اوسط می باشد . چون زاویه محورش نزدیک بقائم است از اینرو اختلاف میان  شب و روز در فصول سال بسیار کم است . قرص مشتری بصورت بیضی بوده و مقدار فرورفتگی قطبین آن معادل 15/1 می باشد . کره مشتری که به غول منظومه شمسی لقب گرفته دارای 15 ماه است بطوری که 4 ماه آن بسیار عظیم می باشد نیروی جاذبه در مشتری صدها بار بیشتر از جاذبه زمین بوده و نیروی فشار جو آن هم صدها بار بیشتر از جو زمین خواهد بود .

زاویه محور مشتری معادل با 3 درجه و 1 دقیقه بوده و این سیاره با حاذبه عظیمش دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین آذر ماه می باشد .

 

ادامه دارد....

/ 1 نظر / 21 بازدید
ترانه

ممنون از وبلاک خوبتان[گل]