تاثیر نجوم برسرنوشت انسان

1-                     عطارد

اولین سیارده منظومه شمسی کره عطارد است. این سیاره در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار گرفته و هماتنطوریکه روی کره ماه همیشه بطرف زمین است فکر میکردند روی کره عطارد همیشه بطرف خورشید می باشد. حجم عطارد باندازه 054/0 برابر حجم زمین نسبت وزن مخصوص آن بزمین برابر 1/41 و فاصله آن تا خورشید معادل 378/0 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بقطر زمین معادل با 391/0 و کشیدگی مدارش از کلیه سیارات دیگر بیشتر است. مدت دوره انتقالی آن برابر با 88 روز و مدت حرکت وضعی آنهم معادل با 6/58 روز ولی مدت اقتران آن برابر 115 روز می باشد.(تقارن به تقارن) . در سال 1880 کاشف عطارد خیال میکرد همیشه یکطرف آن بشمت خورشید است. ولی در سال 1965 با تابیدن امواج رادار بسطح آن معلوم شد عطارد هم دارای حرکت وضعی و شبانه روزیست .

حداکثر درجه حرارت عطارد 400 درجه سانتی گراد بوده و میزان درخشندگی آن معادل 9/1 – قدر اختری و دارای قطر ظاهری برابر با 5/6 ثانیه در بعد اوسط می باشد (فاصله متوسط). چون این سیاره بخورشید نزدیک تر است لذا گرمای آن 7 برابر شدیدتر از گرمای زمین بوده ولی برودت پشت آن به 250 – درجه سانتی می رسد.

رنگ عطارد قرمز فام بوده و میتوان آنرا بعد از غروب آفتاب در سمت مغرب و یا قبل از طلوع خورشید ذر سمت مشرق براحتی مشاهده نمود. از اینرو قدما عطارد را دو ستاره صبگاهی و شامگاهی می پنداشتند زیرا حداکثر زاویه بعد عطارد تا خورشید 29 درجه بوده و چون فاصله اش تا خورشید کم است از اینرو اطلاعات زیادی از جو آن بدست نیامده است. این سیاره دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین خرداد و شهریور ماه می باشد.

....ادامه دارد

/ 0 نظر / 29 بازدید