اعجاز

 
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

در بیان نصیحت

ای درویش ! باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی وبر حیوة وصحت ومال وجاه اعتماد نکنی ، که هر چیز که در زیر فلک قمر است و افلاک بر ایشان می گردد بر یکئحال نمی ماند ، والبته از حال خود می گردند . یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمی ماند ، همیشه در گردش است ، هر زمان صورتی می گیرد و هر ساعت نقشی پیدا می آید . صورت اول هنوز تمام نشده است و استقامت نیافته است که صورت دیگر آمد و آن صورت اول را محو گردانید ؛ بعینه کار عالم بموج دریا می ماند یا خود موج دریاست ، وعاقل هر گز بر موج دریا عمارت نسازد و نیت اقامت نکند.

ای درویش ! درویشی اختیار کن ، که عاقل ترین آدمیان درویشانی اند که باختیار خود درویشی اختیار کرده اند، و از سر دانش نامرادی بر گزیده اند ، از جهت آنکه در زیر هر مرادی ده نامرادی نهفته است بلکه صد ، وعاقل از برای یک مراد کند تا آن صد نا مرادی نباید کشید .

ای درویش ! بیقین بدان که ما مسافرانیم و البته ساعة فساعة خواهد گذشت و اگر دولت است می گذرد و اگر محنت است هم می گذرد . پس اگر دولت دارای اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد ، و اگر محنت دارای هم دل خود را تنگ مکن که معلوم نیست که ساعة دیگر چون باشد ، در بند آن مباش که آزادی از تو بکسی رسد ، بقدر آنکه می توانی راحت می رسان . والحمدلله رب العالمین .

برگرفته از کتاب الانسان الکامل نوشته عزیزالدین نسفی


 
 
نظام فلسفی عرفان
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

رؤیا و جام جم

در طی این زندگی آگنده از جنب و جوش که عمده آن نیز در اندیشه و مطالعه گذشت حافظ وارث فرهنگ گسترده ای شد که از قرنها پیش از او در دنیای اسلام توسعه و تکامل یافته بود و در خو علاوه برجهان بینی ویژۀ اسلامی بناچار عناصری از میراث فلسفه های هندی و ایرانی و از تفکر یونانی و مسیحی را نیز حل و جذب کرده بود . با آنکه از مجموع اشعار او انعکاس این فرهنگ پردامنه بخوبی پیداست توقع آنکه این عناصر گونه گون در کلام او در شکل نظام فلسفی یا عرفانی منظمی تبلور یافته باشد البته انتظار بیهوده ای است خاصه که اندیشۀ او تنها در قالب شعر مجال بیان یافته است و اقتضای این قالب نیز آن بوده است که فکر، ابهام خیال انگیزی را که در رمز و استعاره هست بر روشنی و وضوحی که در بیان عادی معمول است ترجیح دهد و از ینجاست که نفوذ در جهان حافظ و فهم جهان بینی او فقط در صورتی به درستی ممکن خواهد شد که مفهوم رمزها و استعاره هایی که در این بیان آگنده از ایهام و مجاز او هست چنانکه باید دریافت شود. یک ویژگی این گونه رمزها و استعارات هم ظاهراً این است که با هرکسی به زبان او حرف می زند و از همین روی هر کسی خود را مجاز می یابد که دریافت خود را بعنوان مفهوم واقعی آنها قلمداد کند. هر کسی از ظن خود شد یار من، و بودن شک اگر رمزها و مجازهایی هم که در کلام حافظ هست مثل این نی مولوی بزبان درمی آمد مثل او همین حرف را می زد. شاید برای همین است که بقول یک تذکره نویس معروف، اهل هر فرقه ای حافظ را به خود منسوب می دارند و اگر صوفیه و عرفا تمام سخنان او را به تجربه های عرفانی و مکاشفات روحانی منسوب می سازند کسانی هم هستند که در وجود او فقط یک شکاک یا یک ابیقوری مثل خیام و ابوالعلاء معری سراغ می دهند . اگر در کلام او نیز مثل ابن فارض، شاعر و عارف مصری، عشق و شراب در مفهوم عرفانی بکار می رود، بدون شک دربارۀ او نیز مثل ابن فارض نمی توان پاره ای دریافتهای شاعرانه را که راجع به انسان و جهان و خدا دارد مبنایی گرفت برای بازسازی یک دستگاه فلسفی. در بعضی موارد ذکر شراب و مستی، ذکر عشق و شاهد، و ذکر قول به وحدت ادیان که در سخن وی هست اگر هم در مفهوم عرفانی خویش با اقوال صوفیان اهل سکر شباهت دارد ممکن است از نوع آن چیزی باشد که صوفیه شطحیات می خوانند و در مورد وی نیز مثل ابن فارض سوء تفاهم شگفت انگیزی خواهد بود اگر برخلاف آنچه از قدیم در نزد اکثریت مشایخ پذیرفته شده است به استناد نظیر این دعای حکم بر گرایشهایی شود که منجر به تصور همه خدایی تواند شد.

معهذا از آنچه حافظ به زبان رمز می گوید و آنچه بی پرده بیان می کند جهان بینی او را که از چهارچوبۀ عرفان دنیای اسلام نیز بیرون نیست تا حدی می توان ارزیابی کرد. در ترکیب این جهان بینی وی عشق را همچون حلقۀ پیوندی که انسان ا از یکسو با جهان و از سوی دیگر با خدا اتصال می تواند داد تلقی می کند و شک نیست که فهم درست این جهان بینی بدون آشنایی با آنچه زمینۀ فرهنگ عصر حافظ محسوب است و مخصوصاً بدون تأمل در زبان آگنده از رمز و ایهام او غیر ممکن است. در این زبان رمزی دل را به جام و آینه، معرفت را که مایۀ از خودرهایی است به شراب، جهان را که خودی انسان مربوط به نحوۀ اتصال وی به آن است به خرابات و خدا را که از خودرهایی سالک برای نیل به معرفت و وصال اوست به محبوب و معشوق تعبیر می کند و خود سیروسلوک را به عشق بدین گونه ابعاد چندگانه که جهان بینی عرفانی او را تعین می بخشد در دنیای عشق و غزل امتداد دارد و اینکه بخش عمده ای از رمزها و استعارات وی را الفاظ و تعبیرهایی چون جام جم و آینۀ جام و عکس می و نقش رخ و روی ساقی و جلوۀ شاهد و پیر مغان و کوی میکده و راه خرابات دربر می گیرد بیشک از آن روست که قالب غزل در شکل عادی و سنتی خویش با اینگونه الفاظ سروکار دارد. اما اشارات رمزی که در کلام حافظ رنگ تازه ای به این الفاظ می بخشد در ادب عرفانی قبل از وی نیز سابقه دارد، چنانکه نه فقط شاعران صوفی از سنائی تا مولوی تجربه های عرفانی خود وحتی جهان بینی عرفانی خود را، که وابسته به تصور آنها از پیوند سه جانبه بین انسان و جهان و خداست، با این گونه الفاظ تعبیر کرده اند بلکه امثال حلاج و ابن فارض و ابن عربی نیز در توصیف تجربه های خویش با این گونه رمزها سروکار داشته اند. از گفته شبستری و مغربی که اولی تعلق به یک نسل پیش از حافظ و دومی تعلق به یک نسل بعد از وی داشته است نیز برمی آید که در کلام عرفا از چشم و لب و رخ و زلف و خط و خال و شراب و شاهد و شمع و جام و خرابات باید به رمزهایی که ورای مفهوم ظاهریشان هست توجه داشت. و چون وقتی حافظ به بیان تجربه های عرفانی خویش دست زده است این طرز تلقی از رمزها همچون یک زبان قراردادی در دنیای عرفان ایرانی شناخته بوده است و حتی کمال خجندی یک شاعر معاصر او بعضی سخنان خویش را بروفق این گونه رمزها تأویل می کرده است، برای او که دوست می داشته است تمام تجارب خود را در قالب غزل بریزد استفاده ازین زبان قراردادی هم که منشأ آن غزل عاشقانه است نباید غریب یا خلاف انتظار تلقی شود. این رمز و استعاره در واقع تصویرهایی را ارائه می کند که خود رنگ حسی و مادی محدودست از خاطر ما دفع می کنند وما را به یک نیمۀ غیر حسی و غیر مادی خویش نیز که به آسانی قابل ادراک و تصور نیست رهنمود می شوند.البته کلام حافظ که غالباً با ایهام سروکار دارد برای اینگونه رمزها قلمرو مناسبی عرضه می کند.

اقتباس از کتاب از کوچه رنداان نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

 


 
 
تاریخ گویا
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

آشنایی با ایل خمسه طایفه باصری

چنانچه از اسمش نیز برمی آید، ایل (خمسه) از پنج طایفه تشکیل شد است .

شامل : 1-  باصری    2- اینالو  3- بهارلو    4- عرب     5-  نفر

که طایفه باصری یکی واز طوایف اصلی ایل خمسه است  که از عشایرهای مقیم استان فارس میباشند. طایفه باصری متشکل از 12 تیره  به نامهای :1- کلمبه ای 2-جوچین   3- عبدللهی 4- لب موسی 5- علی شاه قلی 6- فرهادی 7- علی قنبری  8- حنایی   9- ظهرابی   10- ا... قلی    11- کرمی   12- سروستانی  13- بالا ولایتی  14- ایل خواست .

که از صدها سال قبل در دیار فارس اقامت داشته اند ، قشلاقشان در جنوب شهر جهرم واقع گردیده که مناطق اصلی قشلاقشان عبارتست از:1- جویم 2- بنارو 3- هوت 4- بیدشهر 5- هرم وکاریون 6- سحرگاه 7- سیاه منصور  8- جرجهد و همچنین 9- مناطق کوهستانی دشت قوور 10- شاخ برکه انجیری 11- هفت دشتی 12- دشت کره به  13- دشت موش.

مناطق ییلاق نیز که در نواحی شهرستان اقلید می باشدعبارتند از: 1- چاه های خورخوره  2- تل قربان قلی  3- شاه مور 4- سیربانو  5- دوردانه  6- نصرآباد   7- احمدآباد    8- نمدان  9- کوه سفید    10- تورناس   11- نخود زار  12- بلوک قون قوری 

کار اصلی طایفه باصری دامداری و کشاورزی بود و صاحب گله های بیشمار گوسفند و رمه های اسب بودند و همچنین زنان پرآوازه این طایفه ضمن انجام دادن کارهای روزمره خانگی به هنرهای بیشماری نیز آراسته بودند که مهمترین آن صنایع دستی بود . که اکثراً بازتاب دهنده آداب و رسوم و فرهنگ فردی و جمعی آن طایفه بود . از مهمترین آن صنایع دستی عبارتند از: 1- لَتف (لتف عبارت است از چادرهای سیاهی که از موی بز درست می شوند) 2- قالی 3- کبه 4- جاجیم 5- گلیم 6- سرکش 7- خورجین 8- تیردان 9- چنته 10- جل اسب 11- خوابگاه 12- خوره 13- جوال و سایر صنایع دستی در آن سالهای دور .

طایفه باصری توسط بزرگ طایفه که همان خان می باشد اداره می شد، که یکی از معروف ترین آنها حاج محمدخان ملقب به (معین عشایر) بود که مورد عنایت قوام السلطنه و قوام الملک بوده است و بعد از وی نیز فرزندش پرویز خان ملقب به (ضرغام السلطان) به دست گرفت ایشان نیز مورد عنایت قوام السلطنه بود.

بعد از پرویز خان فرزند ارشد ایشان محمدخان ضرغامی و برادرشان حسن علی خان که در مشایعت ایشان بودند امورات طایفه را عهده دار شدند. محمدخان ضرغامی می شود گفت سرآمد خوانین طایفه باصری در این 200 سال اخیر بوده است.

 

 

مطلبی مختصردرمورد صفحه تاریخ گویا

تمام مطالب این صفحه به نقل قول از آقای عبدالحسین محمدی

(حسین خان) از بزرگان طایفه باصری است که در حال حاضر در قید حیات می باشند بدان جهت صفحه را بنام تاریخ گویا نام نهادیم.

بیوگرافی جناب عبدالحسین خان محمدی:

عبدالحسین خان فرزند علی محمد خان پسر عموی محمد خان ضرغامی در سال 1308 در هنگام کوچ در مسیر ییلاق و قشلاق دیده به جهان گشود و هم اکنون صاحب سه پسر و سه دختر می باشد، و در شهرستان مرودشت (استان فارس در 40 کیلومتری شهر شیراز) اقامت گزیده اند. ایشان به لحاظ حافظه فوق العاده قویشان و ارتباط تنگاتنگ با محمد خان ضرغامی و حسن علی خان، میشود گفت که تمام تاریخ معاصر قوم باصری را در حافظه خویش حفظ کرده اند و تمام مطالب این صفحه از نقل قول ایشان نوشته خواهد شد .

 محقق و گردآورنده: میرجمال حسینی


 
 
تاثیر اشعه ستارگان بر ذهن و طالع انسان
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

همه ما مایل هستیم که از نکات و زوایای گنگ و تاریک شخصیت خود و همچنین نزدیکانی که وجودشان در زندگی روزمره ما نقش مهمی دارند آگاهی یابیم.

دست یافتن به این آگاهی ، موجب موفقیت های بسیاری در پیمودن "راه زندگی" می گردد. احساس نیاز به "شناخت خود و دیگران" از دیر باز در میان افراد و جوامع مختلف، موجب بوجود آمدن عملی شده است که به آن علم منطق البروج یا طالع بینی گویند.

حتماً شما مردان و زنان- خوانندگان محترم این کتاب از اراده و قدرت خویش برای ایفای نقش مثبت در سرنوشت خود آگاه هستید. حقیقت این است که با پیشرفت دانش و رشد معرفت در بین ملتها، انسان هر روز نسبت به روز دیگر از خود و سرنوشت خویش آگاهتر می شود. و علم طالع بینی نیز معرفتی است که "به طریق مربوط به خود" این آگاهی را افزایش می دهد.

با امید اینکه این مطالب نقبی باشد به دورن، برای جستجو در زوایای وجود خویش و تحلیلی باشد از جنبه های مثبت و منفی و در نهایت "معرفتی دهد به سوی کمال" . اینشاا...

ماموریت 12 گانه بشر در چرخه زندگی

فروردین : راهبردی با روشی الهام پذیر، فعال، پرتحرک و ایده آلیستی .

مهر: راهبردی با روشی متفکرانه، فعال، پرتحرک، و ایده آلیستی.

دی: راهبردی با روشی مادی، با سیاست و تاثیرپذیر، و با تعیین خط مشی.

تیر: راهبردی با روشی احساسی، با سیاست، تاثیرپذیر، و با تعیین خط مشی.

مرداد: تشکیلات دهی با روشی الهام پذیر، فعال و پرتحرک و ایده آلیستی.

بهمن: تشکیلات دهی با روشی متفکرانه،؛ فعالانه و پرتحرک و ایده آلیستی.

اردیبهشت: تشکیلات دهی با روشی مادی، باسیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

آبان: تشکیلات دهی با روشی احساسی، با سیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

آذر: برقراری ارتباط با روشی الهام پذیر ، فعال و پرتحرک وایده آلیستی.

خرداد: برقراری ارتباط با روشی متفکرانه، فعال و پر تحرک و ایده آلیستی.

شهریور: برقاری ارتباط با روشی مادی، با سیاست، تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی.

اسفند: برقراری ارتباط با روشی احساسی، با سیاست و تاثیرپذیر و با تعیین خط مشی .


 
 
سیارات منظومه شمسی
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
 

 

سیارات منظومه شمسی

کره خورشید با 9 دستگاه سیاره آن بانظمام اقمارشان جمعاً دستگاه منظومه شمسی را تشکیل میدهند. عمر نعلی منظومه شمسی را بالغ بر 12 میلیارد سال تخمین زده اند . دستگاه منظومه شمسی باستثناء چند کره و قمر همگی در روی صفحه دایرة البروج در یک جهت در حال گردش میباشند. سیاراتیکه در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار دارند به نام سیارات داخلی و بقیه را سیارات خارجی لقب نهاده اند.

چون فاصله بین کره مریخ و مشتری از حد معمول کرات دیگر بیشتر است از اینرو حدس میزنند که کره ای بنام آستروئید قبلاً درین ناحیه وجود داشته و فعلاً متلاشی شده است و آثار آن در همین منطقه مشاهده میگردد. سیاراتیکه نزدیک بخورشید میباشند کوچکتر و گرمتر بوده و گردش آنها بدور خورشید کوتاه تر میباشد .

حرکت کرات منظومه شمسی و اقمارشان معمولاً از طرف مغرب بطرف مشرق انجام میگیرد.

فرضیه تکوینی لاپلاس : لاپلاس معتقد است در آغاز توده گاز عظیمی مانند سحابیها در حال گردش از طرف غرب به طرف شرق بوده است. بطوریکه پس از سرد شدن کلیه ملکولهای جرم آن به سمت مرکز متراکم گشته و تولید فشار نموده است. سپس فشار حاصله باعث ازدیاد حرارت و کاهش حجم آن گردیده و بعد از ملیونها سال که حالت انقباض باتمام رسیده آن ستاره اولیه را بنام خورشید بزرگ تنظیم نموده است .

در حالیکه خورشید بزرگ در حول محورش در حال گردش بوده بعلت نیروی گریز از مرکز در ناحیه استوایش که بیشتر از سایر نقاطش می باشد توده های عظیمی باطراف آن پرتاب کرده و بدین وسیله سیارات امروزی را بوجود آورده و خود سیارات بنوبه خویش تکه هائی از خود جدا و پرتاب نموده و اقمار سیارات را بدین صورت بوجود آورده اند.

قطر سیارات و زوایه محور آنها و وزن مخصوصشان و همچنین میزان درخشندگی و درجه حرارت و مغناطیس و سرعت و حرکت کلیه آنها متفاوت بوده و نیرویهای جاذبه عظیم بین سیاره ای را تشکیل داده اند. این نیروها برروی کرده زمین اعم از جمادات و نباتات و حیوانات لاثر کرده و نیروی طالع را در ذهن انسانها بشکل  های گوناگون بوجود آورده است .

برای شناخت هر چه بیشتر این نیروهای عظیم جاذبه ای لازمست که تک تک سیارات را بطور بسیار دقیق و کامل تحت بررسی و شناسائی قرار داده . تا بتوانیم بسهولت اثرات ناشی از آنها را درک نمائیم.

سیارات 9 گانه منظومه شمسی بشرح زیر می باشند :

  • 1- عطارد (تیر). زهره ( ناهید). 3- ارض (زمین) . 4- مریخ(بهرام). 5- مشتری (برجیس). 6- زحل (کیوان). 7- اورانوس. 8- نپتون . 9- پلوتو(پلوتون) .

چگونگی تکوین سیارات منظومه شمسی

ابتدا ذرات و عناصر شیمیائی فضا بدور همدیگر جمع شده و تشکیل گروه میدهندسپس این گروهها بنوبه خود دور یکدیگر تجمع کرده و کم کم متراکم می شوند تا سیارات امروزی تشکیل گردند.

       عطارد

اولین سیارده منظومه شمسی کره عطارد است. این سیاره در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار گرفته و هماتنطوریکه روی کره ماه همیشه بطرف زمین است فکر میکردند روی کره عطارد همیشه بطرف خورشید می باشد. حجم عطارد باندازه 054/0 برابر حجم زمین نسبت وزن مخصوص آن بزمین برابر 1/41 و فاصله آن تا خورشید معادل 378/0 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بقطر زمین معادل با 391/0 و کشیدگی مدارش از کلیه سیارات دیگر بیشتر است. مدت دوره انتقالی آن برابر با 88 روز و مدت حرکت وضعی آنهم معادل با 6/58 روز ولی مدت اقتران آن برابر 115 روز می باشد.(تقارن به تقارن) . در سال 1880 کاشف عطارد خیال میکرد همیشه یکطرف آن بشمت خورشید است. ولی در سال 1965 با تابیدن امواج رادار بسطح آن معلوم شد عطارد هم دارای حرکت وضعی و شبانه روزیست .

حداکثر درجه حرارت عطارد 400 درجه سانتی گراد بوده و میزان درخشندگی آن معادل 9/1 – قدر اختری و دارای قطر ظاهری برابر با 5/6 ثانیه در بعد اوسط می باشد (فاصله متوسط). چون این سیاره بخورشید نزدیک تر است لذا گرمای آن 7 برابر شدیدتر از گرمای زمین بوده ولی برودت پشت آن به 250 – درجه سانتی می رسد.

رنگ عطارد قرمز فام بوده و میتوان آنرا بعد از غروب آفتاب در سمت مغرب و یا قبل از طلوع خورشید ذر سمت مشرق براحتی مشاهده نمود. از اینرو قدما عطارد را دو ستاره صبگاهی و شامگاهی می پنداشتند زیرا حداکثر زاویه بعد عطارد تا خورشید 29 درجه بوده و چون فاصله اش تا خورشید کم است از اینرو اطلاعات زیادی از جو آن بدست نیامده است. این سیاره دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین خرداد و شهریور ماه می باشد.

....ادامه دارد

زهره

دومین سیاره منظومه شمسی کره  زهره می باشد . این سیاره در داخل دایره گردش زمین بدور خورشید قرار گرفته و حجم آن باندازه 90/0 برابر حجم زمین و نسبت  وزن مخصوص آن بزمین برابر با 91/0 و فاصله آن تا خورشید معادل با 72/0 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بقطر زمین معادل با 971/0 می باشد . زهره بعد از ماه نزدیک ترین کره بزمین است. مدت دوره انتقالی آن برابر با 225 روز و مدت حرکت وضعی آن معادل با 243 روز ولی مدت اقتران آن برابر با 584 روز می باشد.

حداکثر درجه حرارت زهره برابر با 350 درجه سانتی گراد و میزان درخشندگی آن برابر با 4/4 قدراختری و دارای قطر ظاهری معادل 6 تا 60 ثانیه در بعد اوسط می باشد. چون این سیاره  به خورشید نزدیک است لذا شدت گرمای آن 2 برابر شدیدتر از گرمای زمین می باشد. زهره دارای رنگ بسیار درخشان و آبی فام بوده و در حالت تربیع می توان آنرا حتی هنگام ظهر با چشم غیر مسلح مشاهده نمود. حداکثر زاویه بعد زهره تا خورشید 48 درجه بوده و چون مدت زمان شبانه روز آن خیلی ریاد می باشد از اینرو اختلاف درجه حرارت شبانه روز در فصول مختلفه سال زیاد است. وقتی زهره از حالت محاق بیروه می آید به سختی می توان دو نوک هلالش را مشاهده نمود زیرا جو ضخیمی از گاز کربنیک دور آنرا احاطه کرده که ضخامت این جو در حدودو 65 کیلومتر می باشد.

زهره را می توان از طلوع خورشید در مشرق و یا بعد از غروب آفتاب در مغرب براحتی مشاهده نمود از اینرو قدما زهره را نیز مانند عطارد دو ستاره صبحگاهی و شامگاهی می پنداشتند. این سیاره دارای تاثیر ات زیادی در روی ذهن متولدین اردیبهشت و مهر و دی ماه می باشد.

ادامه دارد....

زمین

سومین سیاره منظومه شمسی کره زمین است. این کره دارای یک قمر بوده و فاصله زمین تا خورشید معدل با 892،597،149 کیلومتر و قطر متوسط آن برابر با 732، 12 کیلومتر و همچنین شعاع متوسط آن 6366 کیلومتر و حداکثر درجه حرارت ان معادل با 60 درجه سانتی گراد و وزن مخصوص متوسط آن برابر با 52/5 می باشد . شرح کره زمین در فصل 2 بطور کامل ذکر گردیده است .

ادامه دارد ...

مریخ

چهارمین سیاره منظومه شمسی کره مریخ است . رنگ مریخ نارنجی بوده و با چشم غیر مسلح دیده می شود چون جو ضخیمی دور آنرا فرا گرفته لذا اَهلِّه اش بسیار ضعیف بنظر می رسد.

حجم آن باندازه 157/0 برابر حجم زمین و نسبت وزن زمین مخصوص آن بزمین برابر با 75/0 و فاصله آن تا خورشید معادل 52/1 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بزمین معادل با 53/0 می باشد. مدت دوره اتقالی مریخ برابر 9/1 سال و مدت حرکت وضعی آن معادل با 24 ساعت و 37 دقیقه و مدت اقتران آن برابر با 780 روز می باشد.

حداکثر درجه حرارت در استوای آن برابر با 25 درجه سانتی گراد ولی در نواحی قطبی معادل با 100- درجه سامنی گراد می باشد. میزان درخشندگی مریخ برابر با 8/2- قدر اختری و دارای قطر ظاهری 4 تا 27 ثانیه در بعد اوسط می باشد. در سطح مریخ خطوط مستقیمی مانند کانالهای آبیاری که گویا برای انتقال آب احداث گردیده اند بنظر می رسد.

قطبین مریخ دارای فرورفتگی بوده و چون آثار دستی در آن مشاهده گردیده چنین تصور می شود که این کره هم مانند زمین مسکون باشد. مریخ دارای 2 ماه است . فاصله این دو ماه معادل 77/2 و 7 برابر شعاع مریخ بوده که اولی در مدت 7 ساعت و 40 دقیقه و دومی در ظرف 30 ساعت و 14 دقیقه یکبار بدور مریخ گردش می نماید . چون مدت دوران ماه اول معادل 3/1 مدت حرکت وضعی خود مریخ می باشد لذا اگر مریخ مسکون باشد چنین بنظر میرسد که آن ماه از سمت مغرب طلوع کرده و در ناحیه مشرق غروب می نماید.

زاویه محور مریخ معادل با 25 درجه و 2 دقیقه است . این سیاره دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین فروردین ماه می باشد.

ادامه دارد ...

مشتری

پنجمین  سیاره منظومه شمسی کره مشتری است. این کره از نظر عظمت و بزرگی در مقام اول قرار گرفته و بخوبی در آسمان می درخشد . حجم آن باندازه 1300 برابر حجم زمین و نسبت وزن مخصوص آن بزمین برابر با 25/0 و فاصله آن تا خورشید معادل با 2/5 برابر فاصله زمین تا خورشید و نسبت قطر آن بزمین معادل 191/11 میباشد مدت دوره انتقالی مشتری 9/11 سال و مدت حرکت وضعی آن برابر با 9 ساعت و 35 دقیقه و مدت اقتران آن برابر با 399 روز می باشد . درجه حرارت مشتری 140- درجه سانتی گراد و میزان درخشندگی آن برابر با 5/2- قدر اختری و دارای قطر ظاهری 6/37 ثانیه در بعد اوسط می باشد . چون زاویه محورش نزدیک بقائم است از اینرو اختلاف میان  شب و روز در فصول سال بسیار کم است . قرص مشتری بصورت بیضی بوده و مقدار فرورفتگی قطبین آن معادل 15/1 می باشد . کره مشتری که به غول منظومه شمسی لقب گرفته دارای 15 ماه است بطوری که 4 ماه آن بسیار عظیم می باشد نیروی جاذبه در مشتری صدها بار بیشتر از جاذبه زمین بوده و نیروی فشار جو آن هم صدها بار بیشتر از جو زمین خواهد بود .

زاویه محور مشتری معادل با 3 درجه و 1 دقیقه بوده و این سیاره با حاذبه عظیمش دارای تاثیرات زیادی در روی ذهن متولدین آذر ماه می باشد .

 

ادامه دارد....


 
 
اعجاز
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
 

حالیا مصلحت  وقت  در آن  میبینم             که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و ازاهل ریا دورشوم             یعنی از اهل  جهان  پاک دلی  بگزینم

(حافظ)


 
 
سخنی با دوستان
نویسنده : مجموعه اعجاز - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی بود در این فکر بودیم که وبلاگی به کمک دوستان ایجاد کنیم که بتوانیم در این  دنیای مجازی اندکی مونس آنهایی باشیم که اهل حقیقت و دوستدار انسانیت هستند و همچنین محرم راز عزیزانی باشیم که این دنیای آلوده به بیماری یأس و ناامیدی آنها را به کنج نهانخانه دست نیافتنی دل خویش کشانده است ، آنهایی که ، دیدن چهره های دروغین به دل پاک ولطیفشان همچون عذابیست علیم .

این وبلاگ در بر گیرنده کلیه امورات مادی و معنوی است که هر روز ما انسانها در زندگی شخصی و اجتماعی خویش به نوعی با آن سروکار داریم .

 این مجموعه چنین می اندیشد:که این وبلاگ در آینده ای نه چندان دور در حکم خلوتگاهی پر بار برای اهالی عرفان و معرفت و سنگ صبور دل سوختگان دیار عشق و همچنین لب تشنگان صحرای حیرت خواهد شد .

این مجموعه معتقد است که بهترین مطالب هنری ، ادبی ، فرهنگی ، مطالب روز اجتماعی ، تاریخی ، عقیدتی ، اقتصادی ، ورزشی ، سرگرمی و سایر مطالبی که بتوان به نوعی با درج آن در وبلاگ اعجاز خدمتی به انسانیت کرده باشیم ، مجله ای وزین در خور شما ارائه داده، و از دوستانی که بخواهند مطالبی در این راستا ارائه دهند با کمال صمیمیت استقبال کرده و از صاحب نظران و اهالی قلم و کلیه دوستان انتظار داریم ما را با نظرات و انتقادات سازنده خویش یاری دهند .

به امید سعادت برای انسان وانسانیت

اعجاز                      


 
 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com